سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع

قبض / فاکتور

مجموع ۲۴ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1فاکتور A5 دوبرگی کاربن دار 1000 شماره (8روز کاری) 100021*14.8580,000 تومان
2قبض یک سوم (8روز کاری) 100021*9350,000 تومان
3فاکتور A5 دوبرگی کاربن دار 500 شماره (8روز کاری) 50021*14.8410,000 تومان
4فاکتور A4 دوبرگی کاربن دار 1000 شماره (8روز کاری) 100029.7*211,150,000 تومان
5قبض A5 (8روز کاری) 100014.8*21360,000 تومان
6فاکتور A4 دوبرگی کاربن دار 500 شماره (8روز کاری) 50029.7*21690,000 تومان
7فاکتور A5 سه برگی کاربن دار 1000 شماره (8روز کاری) 100021*14.8840,000 تومان
8فاکتور A5 دوبرگی 1000 شماره (8روز کاری) 100014.8*21510,000 تومان
9فاکتور A5 سه برگی کاربن دار 500 شماره (8روز کاری) 50021*14.8540,000 تومان
10فاکتور A5 دوبرگی 500 شماره (8روز کاری) 50014.8*21350,000 تومان
11فاکتور A5 تمام رنگی دو برگی کاربن دار 1000 شماره (14 روز کاری) 100021*14.8870,000 تومان
12فاکتور A4 دوبرگی 1000 شماره (8روز کاری) 100021*29.71,010,000 تومان
13فاکتور A4 تمام رنگی دو برگی کاربن دار 1000 شماره (14 روز کاری) 100029.7*211,380,000 تومان
14فاکتور A4 دوبرگی 500 شماره (8روز کاری) 50021*29.7630,000 تومان
15فاکتور A5 تمام رنگی سه برگی کاربن دار 1000 شماره (14 روز کاری) 100021*14.81,180,000 تومان
16فاکتور A5 سه برگی 1000 شماره (8روز کاری) 100021*14.8580,000 تومان
17فاکتور A4 تمام رنگی سه برگی کاربن دار 1000 شماره (14 روز کاری) 100029.7*212,020,000 تومان
18فاکتور A5 سه برگی 500 شماره (8روز کاری) 50021*14.8460,000 تومان
19فاکتور A4 سه برگی 1000 شماره (8روز کاری) 100029.7*21990,000 تومان
20فاکتور A4 سه برگی 500 شماره (8روز کاری) 50029.7*21710,000 تومان
21فاکتور A5 تمام رنگی دوبرگی 1000 شماره (10 روز کاری) 100021*14.8850,000 تومان
22فاکتور A4 تمام رنگی دوبرگی 1000 شماره (10 روز کاری) 100029.7*211,360,000 تومان
23فاکتور A5 تمام رنگی سه برگی 1000 شماره (14 روز کاری) 100021*14.8930,000 تومان
24فاکتور A4 تمام رنگی سه برگی 1000 شماره (14 روز کاری) 100029.7*211,450,000 تومان